Hva er taushetsplikt?

Taushetsplikt vil si at man ikke kan fortelle videre noe man har fått vite. På skolen gjelder dette uansett om det er et barn som har fortalt om noe, eller om man har fått vite om noe på andre måter.

Taushetsplikten gjelder alle personlige forhold, for eksempel opplysninger om helse, personlige egenskaper, seksualitet, foreldrene / de foresatte, kosthold, hvordan barnet har det, karakterer og skoleinnsats eller forholdet mellom lærer og elev.

Skolen skal holde løpende kontakt med foreldrene

Skolen skal holde kontakten med foreldrene til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret (forskrift til opplæringsloven § 20-3). Som regel er det kontaktlæreren som er foreldrenes hovedkanal for denne informasjonen, men det kan også være faglærerne i de enkelte fagene.

Foreldrene / de foresatte har rett til å få informasjon om

  • fravær
  • varsel hvis det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel, eller hvis det er fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel (forskrift til opplæringsloven § 3-7)
  • eleven og foreldrenes rettigheter etter opplæringsloven og forskriften, og muligheten til å klage
  • andre ting, med mindre informasjonen er underlagt taushetsplikt

Skolen skal avholde foreldremøter i starten av Vg1 og Vg2, og skal invitere til minst en foreldresamtale hver høst frem til eleven fyller 18 år.

Alle voksne på skolen har taushetsplikt

Alle som jobber i eller for offentlige etater, har taushetsplikt, og denne varer livet ut.

En lærer, sosiallærer eller helsesøster kan ikke si videre noe som et barn har fortalt dem, til venner, familie, andre lærere eller andre, uten at barnet eller de foresatte har sagt at det er greit – de må ha gitt sitt informerte, frivillige og uttrykkelige samtykke.

En voksen som gjør en jobb på skolen, har også taushetsplikt hvis hun hører noe om en elev.

Rektor har ansvaret for at alle ansatte vet om og følger alle reglene om taushetsplikt. Det er straffbart å bryte taushetsplikten. 

Alvorlige saker skal fortelles til barnevernet

Hvis en ansatt ved skolen er alvorlig bekymret for at en elev ikke har det bra hjemme (ved mistanke om vold eller overgrep, eller dersom man tenker at eleven har alvorlige atferdsvansker), har han plikt til å melde fra til barnevernet. Da skal han ikke melde fra til foreldrene (meldeplikt), jf. opplæringsloven § 15-3.

Dette er ikke et brudd på taushetsplikten.

Taushetsplikt og foreldres rett til informasjon

Foreldrene / de foresatte har plikt til å ta vare på barnet frem til det er 18 år. Barnekonvensjonen gir barn rett til både privatliv og beskyttelse. Disse to rettighetene kan noen ganger gjøre det vanskelig for skolen å vurdere hva som er det beste for enkeltelevene. Det betyr også at læreren kan fortelle de foresatte til barn under 18 år om noen forhold, men ikke nødvendigvis alt.

Elevens krav på taushet

Foreldrene har ikke rett til å få videreformidlet alt eleven har fortalt til læreren eller andre på skolen. Eleven kan ha krav på at informasjonen behandles som taushetsbelagt.

Hvis en elev har krav på taushet, kan ikke skolen gi opplysningene til noen av foreldrene uten frivillig samtykke fra eleven.

Elever over 15 år

Elever over 15 år skal gi samtykke i mange saker som angår dem, men foreldrene har fremdeles rett til informasjon om barnet fordi de har plikt til å ta vare på barnet. 

Eleven kan eventuelt velge å frita læreren/skolen eller helsesøster fra taushetsplikten, slik at de kan dele informasjon med de foresatte eller hjelpeinstanser.

Elever over 16 år

Ungdom over 16 år har rett til taushet fra lege/helsepersonell på lik linje med voksne. I den grad skolen har medisinske opplysninger om elever over 16 år, skal de ikke videreformidle dette til foreldrene uten elevens samtykke.

Elever over 18 år

Det juridiske foreldreansvaret opphører på 18-årsdagen. Derfor har ikke foreldrene rett til opplysninger om barnet sitt fra skolen etter fylte 18 år. Opplysningene kan bare gis dersom eleven selv har samtykket til det.

I helt spesielle tilfeller kan foreldrene fortsatt være juridiske verger for eleven etter fylte 18 år. De vil da ha rett til informasjon i egenskap av rollen som verge.

Felles eller delt foreldreansvar

Som regel har begge foreldrene rett til informasjon om barnet fra skolen. Mange foreldre er flinke til å informere hverandre.

Foreldre med felles eller delt foreldreansvar har lik rett til opplysninger om barnet fra skolen. Men de har ikke rett til opplysninger om den andre forelderen eller om andre familiemedlemmer. 

Dette er regulert i barneloven § 47, og er nærmere forklart i rundskriv F-036-98 fra Kunnskapsdepartementet

Når brytes taushetsplikten?

Hvis en lærer eller andre ansatte ved skolen forteller noe personlig om en elev til resten av klassen, i gangen slik at flere kan høre det, eller på lærerværelset sammen med andre ansatte på skolen, er det et brudd på taushetsplikten. Skal de snakke med en annen ansatt om noe som angår en elev, må de snakke om det på en slik måte at eleven ikke kan kjennes igjen.

Selv om lærere, andre ved skolen eller de foresatte mener at det er lurt å fortelle om noe som gjelder et barn, til de andre foreldrene eller elevene, er det eleven selv og de foresatte som har rett til å bestemme. Det vil si at de skal få gi sitt informerte, frivillige og uttrykkelige samtykke.

Les mer om samtykke hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Taushetsplikt for medlemmer av råd og utvalg

Alle medlemmer av råd og utvalg på skolen – skolemiljøutvalget (SMU), skoleutvalget (SU) og elevrådet – har taushetsplikt i saker som gjelder enkeltelever eller enkeltpersoner. Elevrådsmedlemmer skal gå ut av rommet hvis man i møter skal behandle saker som angår enkeltelever. Dersom de likevel får tilgang til informasjon som gjelder en annen elev, har de taushetsplikt.

Når skolen og rådene skal snakke om skolemiljø, er det viktig å ivareta taushetsplikten. Dette gjelder om en enkeltpersoner blir omtalt, uansett om det er en elev, en ansatt eller en foreldre.

Informasjon fra Barneombudet om taushetsplikten til barn og unge