Barna har ulike behov, og ofte kan skolen legge til rette for at elevene kan delta i den vanlige undervisningen.

Foreldrene har et ansvar for å følge opp barnet i hverdagen og i opplæringen, og har også ansvar for å lære seg punktskrift, tegnspråk osv. Kurs arrangeres blant annet av Statped og Blindeforbundet.

Opplæringstilbud til foreldre og søsken

Foreldre og søsken til hørselshemmede kan få opplæring i tegnspråk gjennom tiltaket fra Statped «Se mitt språk», der man konsentrerer seg om å bygge ned språkbarrierer i familien og styrke barnets tospråklige tilhørighet.

Man kan få tilgang til dette ved å kontakte pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen, som sender søknad til Statped. Brukere av tilbudet må avklare reiseutgifter med sin kommune, og kan ha krav på støtte fra NAV.

Hva sier loven?

Elever som mangler tale, er blinde eller svaksynte eller har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), har rett til å få tilrettelegging og opplæring, slik at de får utbytte av opplæringen. Opplæringsloven gjør det klart at foreldrene har ansvar for å følge opp barnet i den daglige hverdagen og i opplæringen. Dette forutsetter at foreldrene også lærer seg punktskrift. 

Blinde og svaksynte eleverhar rett til opplæring i punktskrift og i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler (opplæringsloven § 4-2). Det er hjelpemiddelsentralen som har ansvaret for opplæring i hjelpemidlene, og man må søke om timer i opplæring hos hjelpemiddelsentralen. Blinde og svaksynte elever har også rett til opplæring i å bevege seg på skolen, til og fra skolen og i hjemmet. Før det blir bestemt at en elev skal få slik opplæring, skal det gjennomføres en vurdering av en sakkyndig.

Elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale, og som har behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK), skal få bruke egne kommunikasjonsformer og -midler i opplæringen. 

Hvis en elev ikke har eller kan få godt utbytte av undervisningstilbudet, har han rett til spesialundervisning. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke ASK (opplæringsloven § 2-16).