Svar:

Terskelen for hva som utløser mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal være lav.

Lærerne kjenner elevene og må bruke sitt faglige skjønn til å vurdere hvorvidt en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Imidlertid skal ikke elevenes opplevelse bagatelliseres.

Hvis en elev sier fra til læreren at han eller hun ikke har det bra på skolen, utløser dette skolens aktivitetsplikt. Skolene må jobbe for å sikre at det ikke utvikler seg ulik praksis blant de ansatte om hva som utløser mistanke.

Hvis en ansatt på skolen ut i fra dialog med eleven er i tvil på om eleven har et trygt og godt skolemiljø, har den ansatte mistanke og aktivitetsplikten utløses.

Les om aktivitetsplikt i grunnskolen

Les om aktivitetsplikt på videregående