Å høre til er et grunnleggende behov. Barnas behov for sosial tilhørighet, trygghet og mulighet for faglig utvikling skal bli ivaretatt (opplæringsloven § 8-2). Klassen eller gruppen skal ha en kontaktlærer som har spesielt ansvar for at barna får en god og trygg skolehverdag og tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Kontaktlæreren er også foreldrenes hovedkontakt.

Retten til tilhørighet betyr også at hvis skolene skal tilrettelegge for spesialundervisning for en elev, så er det viktig at dette ikke går ut over elevens følelse av å høre til i klassen. Hvis en elev skal tas ut av opplæringen for å motta ene-undervisning, må det finne en egen hjemmel for dette, for eksempel i bestemmelsene om særskilt norskopplæring.

Les mer i Veileder om spesialundervisning hos Utdanningsdirektoratet.

Å høre til er noe av det som er viktigst for barn på skolen

Kan en elev flyttes til en annen skole?

En elev kan i helt spesielle tilfeller flyttes til en annen skole enn den han sogner til, dersom hensynet til de andre elevene tilsier det – for eksempel hvis eleven har mobbet andre elever.

Før et slikt vedtak gjøres, skal skolen ha prøvd andre tiltak (opplæringsloven § 8-1). Fylkesmannen kan også bestemme at en elev skal flyttes.