Å høre til er et grunnleggende behov. Ungdommers behov for sosial tilhørighet, trygghet og mulighet for faglig utvikling skal bli ivaretatt (opplæringsloven § 8-2). Klassen eller gruppen skal ha en kontaktlærer som har spesielt ansvar for at barna får en god og trygg skolehverdag og tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Kontaktlæreren er både elevenes og foreldrenes hovedkontakt mot skolen.

Retten til tilhørighet betyr også at hvis skolene skal tilrettelegge for spesialundervisning for en elev, så er det viktig at dette ikke går ut over elevens følelse av å høre til i klassen. Hvis en elev skal tas ut av opplæringen for å motta ene-undervisning, må det finnes en lovbestemt regel (hjemmel) for dette, for eksempel i bestemmelsene om særskilt norskopplæring.

Les mer i Veileder om spesialundervisning hos Utdanningsdirektoratet.

Å høre til er noe av det som er viktigst for alle barn og ungdommer

Kan en elev flyttes til en annen skole?

En elev på videregående skole kan ikke flyttes til en annen skole enn den han går på, uten at han selv har samtykket i det. Elever på videregående skole er eldre enn 15 år, og har derfor selvstendig rett til å velge utdanning.