Skolehverdagen skal i utgangspunktet være tilrettelagt på en måte som møter forskjellige elevers behov, enten de får spesialundervisning har en funksjonsnedsettelse, er langtidssyke eller har andre behov som kan møtes med enkel tilrettelegging.

Les mer om tilrettelegging

Tilrettelegging ved sykdom

Utdanningsdirektoratets rundskriv 6-2014 beskriver plikter og rettigheter forbundet med sykdom. 

Kortvarig sykdom

Dersom eleven er kortvarig syk, har ikke kommunen plikt til å tilby eleven undervisning andre steder enn på skolen.

Langvarig sykdom

Ved langvarig kronisk sykdom kan enkelte elever ha behov for tilrettelegging. Når elevene ikke er myndige, er det viktig at skolen og hjemmet har et godt samarbeid, og at foreldrene tar kontakt med skolen så tidlig som mulig. Når eleven fyller 18, er det eleven selv, gjerne sammen med foreldrene hvis eleven ønsker det, som skal ha kontakt med skolen. Det viktigste er å vurdere om eleven får oppfylt retten til opplæring i henhold til opplæringsloven. I tillegg er det viktig at tilretteleggingen skjer med respekt for eleven.

Foreldrene har, frem til eleven fyller 18 år, plikt til å sørge for at skolen har best mulig informasjon om situasjonen. Dette er viktig for at skolen og skoleeier skal kunne vurdere om det er behov for tilrettelagt undervisning og hva slags tilrettelegging som skal til. Foreldrene må også gi beskjed hvis noe endrer seg, eller hvis tilretteleggingen ikke fungerer.

I hvert enkelt tilfelle må man vurdere om det er snakk om langvarig sykdom, og om det fører til at eleven ikke får den opplæringen hun har krav på, og hvilken type tilpasninger som bør gjøres.

Foreldrene og skolen kan bli enige om at eleven skal undervises hjemme. Retten til opplæring i hjemmet for langvarig syke elever skal vurderes ut fra reglene om spesialundervisning

Les mer i Utdanningsdirektoratets rundskriv.

Tips til foreldre

Samarbeid er spesielt viktig hvis en elev blir syk.

  • Ta kontakt med kontaktlærer så snart som mulig for å snakke om hvordan skolen kan tilrettelegge for ditt barn, og kom gjerne med forslag til hva du tenker er gode tiltak
  • Vurder å snakke med skolehelsetjenesten eller rådgiver for å få innspill på hvordan du kan støtte ditt barn, og på hvordan skolen kan tilrettelegge

Tips til kontaktlærer

Hvis du ser at en elev ikke er frisk, eller en elev blir borte fra undervisningen, ta kontakt med eleven og foreldrene så snart som mulig. Er eleven syk er det ekstra viktig å samarbeide godt, slik at du kan hjelpe eleven til å følge undervisningen likevel. Det er også viktig å hjelpe eleven og gi råd, slik at eleven ikke får for mye fravær og dermed mister retten til vitnemål. 

Les om fritak og fravær