Å tilrettelegge for dette i den vanlige undervisningen er ikke det samme som å gi spesialundervisning.

Skolehverdagen skal være tilrettelagt på en måte som møter forskjellige elevers behov, enten de får spesialundervisning har en funksjonsnedsettelse, er langtidssyke eller har andre behov som kan møtes med enkel tilrettelegging.

Hva betyr tilrettelegging?

.Tilrettelegging og tilpasning i skolehverdagen kan være knyttet til organisering av undervisningen, fysisk læringsmiljø, faglig innhold eller trening i sosiale ferdigheter og det sosiale liv i klassen.

Det kan for eksempel dreie seg om

 • tilrettelegging av lekser/hjemmearbeid
 • gruppearbeid og gruppesammensetning, klasseledelse, arbeid med å skape vennskap, trening i sosiale ferdigheter osv.
 • enkel tilpasning av pulter og stoler, bruk av digitale verktøy osv. eller annen fysisk tilrettelegging
 • bruk av assistent eller andre ressurser

Det handler om å se hvert enkelt barns behov, evner og muligheter og jobbe aktivt for at de skal møtes på den måten som er best for dem. Dette kan også gjelde barn som ikke finner sin plass i fellesskapet, eller som av ulike årsaker er ekstra sårbare.

Ordet tilrettelegging brukes ofte om å legge til rette for barn som får spesialundervisning mens tilpasning brukes om det å tilpasse den vanlige undervisningssituasjonen til hvert enkelt barn.

Samarbeid er viktig

Når skolen skal tilrettelegge for enkeltelever, er det viktig med et godt samarbeid og god og jevnlig kontakt mellom kontaktlærer/faglærer og foreldre.

Dersom du mener at barnet ditt trenger mer tilpasning enn det som blir gitt, kan du kontakte skolen skriftlig (per e-post eller brev) og be om bedre tilrettelegging. Nevn gjerne konkrete tiltak som du mener vil fungere for barnet ditt.

 

Tilrettelegging ved sykdom

Utdanningsdirektoratets rundskriv 6-2014 beskriver plikter og rettigheter forbundet med sykdom. 

Kortvarig sykdom

Dersom eleven er kortvarig syk, har ikke kommunen plikt til å tilby eleven undervisning andre steder enn på skolen.

Langvarig sykdom

Ved langvarig kronisk sykdom kan enkelte elever ha behov for tilrettelegging. Da er det viktig at skolen og hjemmet har et godt samarbeid, og at foreldrene tar kontakt med skolen så tidlig som mulig. Det viktigste er å vurdere om eleven får oppfylt retten til opplæring i henhold til opplæringsloven. I tillegg er det viktig at tilretteleggingen skjer med respekt for eleven.

Foreldrene har plikt til å sørge for at skolen har best mulig informasjon om barnets situasjon. Dette er viktig for at skolen og kommunen skal kunne vurdere om det er behov for tilrettelagt undervisning og hva slags tilrettelegging som skal til. Foreldrene må også gi beskjed hvis noe endrer seg, eller hvis tilretteleggingen ikke fungerer.

I hvert enkelt tilfelle må man vurdere om det er snakk om langvarig sykdom, og om det fører til at eleven ikke får den opplæringen hun har krav på, og hvilken type tilpasninger som bør gjøres.

Foreldrene og skolen kan bli enige om at eleven skal undervises hjemme. Retten til opplæring i hjemmet for langvarig syke elever skal vurderes ut fra reglene om spesialundervisning

Les mer i Utdanningsdirektoratets rundskriv.

Digital tilstedeværelse

De siste årene har det blitt utviklet teknologiske løsninger som gjør det lettere for elever med langvarig sykdom å delta i klassesituasjonene. Blant annet kan elevene delta gjennom en robot som er i klasserommet for dem. Roboten AV1/NoIsolation er utviklet i samarbeid med UiO, Kreftforeningen, Sunnaas sykehus og St. Olavs hospital.

Tips til foreldre

 • Snakk med kontaktlærer så snart du tenker at ditt barn har et behov. Kom gjerne med forslag til hva skolen kan gjøre for å tilrettelegge for ditt barn
 • Vurder å snakke med helsesøster eller rådgiver/sosiallærer for å få innspill på hvordan du kan støtte ditt barn, og på hvordan skolen kan tilrettelegge
 • Du kan også henvende deg direkte til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) selv for at de skal kartlegge om ditt barn har behov for eller krav på særskilt tilrettelegging eller spesialundervisning
 • Hvis du ber skolen om å undersøke om ditt barn trenger tilrettelegging, har skolen plikt til å sette igang en kartlegging. Hvis de skal kontakte PPT skal du få informasjon om dette, og du skal bli bedt om samtykke før tiltak iverksettes. Både du og ditt barn skal få informasjon om hva PPT og skolen har kommet frem til og få uttale dere om dette

Tips til kontaktlærer

 • Legg til rette for elevmedvirkning – la elevene si sin mening om og påvirke undervisningen
 • Har du elever som du tenker trenger litt ekstra tilrettelegging? Sørg for å ha jevnlig kontakt med foreldrene til disse elevene for å fortelle hvordan det går på skolen, høre hvordan det går hjemme, og få innspill til hva slags typer tilrettelegging som passer for hver enkelt elev

Tips til FAU

 • Etterspør informasjon fra skolen om hvordan de jobber med å tilrettelegge undervisningen til hvert enkelt barn, og om dette er tema i utviklingssamtalen

Tips til rektor

 • Sørg for å gi foreldre god informasjon om hvordan skolen jobber med å tilrettelegge undervisningen til alle barna på skolen. Foreldremøtene og utviklingssamtalene er gode arenaer for å informere om dette