Å tilrettelegge for dette i den vanlige undervisningen er ikke det samme som å gi spesialundervisning.

Skolehverdagen skal være tilrettelagt på en måte som møter forskjellige elevers behov, enten de får spesialundervisning, har en funksjonsnedsettelse, er langtidssyke eller har andre behov som kan møtes med enkel tilrettelegging.

Hva betyr tilrettelegging?

Tilrettelegging og tilpasning i skolehverdagen kan være knyttet til organisering av undervisningen, fysisk læringsmiljø, faglig innhold eller trening i sosiale ferdigheter.

Det kan for eksempel dreie seg om

 • tilrettelegging av hjemmearbeid/oppgaver
 • gruppearbeid og gruppesammensetning, klasseledelse, arbeid med å skape vennskap, trening i sosiale ferdigheter osv.
 • enkel tilpasning av pulter og stoler, bruk av digitale verktøy osv. eller annen fysisk tilrettelegging
 • bruk av assistent eller andre ressurser

Tilrettelegging handler om å se hver enkelt elevs behov, evner og muligheter og jobbe aktivt for at de skal møtes på den måten som er best for dem. Dette kan også gjelde elever som ikke finner sin plass i fellesskapet, eller som av ulike årsaker er ekstra sårbare. Les forskningsartikkel om sårbare elever

Ordet tilrettelegging brukes ofte om å legge til rette for barn som får spesialundervisning mens tilpasning brukes om det å tilpasse den vanlige undervisningssituasjonen til hver enkelt elev.

Samarbeid er viktig

Når skolen skal tilrettelegge for enkeltelever, er det viktig med et godt samarbeid og god og jevnlig kontakt mellom kontaktlærer/faglærer og foreldre, som har hovedansvaret for sine barn frem til de er 18 år. Det er også viktig at eleven selv blir hørt, og dette er også en rettighet de har.

Dersom du mener at ditt barn trenger mer tilpasning enn det som blir gitt, kan dere sammen kontakte skolen skriftlig (per e-post eller brev) og be om dette. Nevn gjerne konkrete tiltak som dere mener vil fungere.

 

Tilrettelegging ved sykdom

Utdanningsdirektoratets rundskriv 6-2014 beskriver Fylkeskommunens plikter og elevenes rettigheter forbundet med sykdom. 

Kortvarig sykdom

Dersom eleven er kortvarig syk, har ikke fylkeskommunen plikt til å tilby eleven undervisning andre steder enn på skolen.

Langvarig sykdom

Ved langvarig kronisk sykdom kan enkelte elever ha behov for tilrettelegging. Da er det viktig at skolen og hjemmet har et godt samarbeid, og at foreldrene/eleven tar kontakt med skolen så tidlig som mulig. Det viktigste er å vurdere om eleven får oppfylt retten til opplæring i henhold til opplæringsloven. I tillegg er det viktig at tilretteleggingen skjer med respekt for eleven.

Foreldrene har, frem til 18-årsdagen, plikt til å sørge for at skolen har best mulig informasjon om sitt barns situasjon. Dette er viktig for at skolen og fylkeskommunen skal kunne vurdere om det er behov for tilrettelagt undervisning og hva slags tilrettelegging som skal til. Foreldrene må også gi beskjed hvis noe endrer seg, eller hvis tilretteleggingen ikke fungerer.

I hvert enkelt tilfelle må man vurdere om det er snakk om langvarig sykdom, og om det fører til at eleven ikke får den opplæringen hun har krav på, og hvilken type tilpasninger som bør gjøres.

Foreldrene og skolen kan bli enige om at eleven skal undervises hjemme. Retten til opplæring i hjemmet for langvarig syke elever skal vurderes ut fra reglene om spesialundervisning

Les mer i Utdanningsdirektoratets rundskriv.

Digital tilstedeværelse

De siste årene har det blitt utviklet teknologiske løsninger som gjør det lettere for elever med langvarig sykdom å delta i undervisningen. Blant annet kan elevene delta gjennom en robot som er i klasserommet for dem. Roboten AV1/NoIsolation er utviklet i samarbeid med UiO, Kreftforeningen, Sunnaas sykehus og St. Olavs hospital.

Tips til foreldre

 • Snakk med kontaktlærer så snart du tenker at ditt barn har et behov. Kom gjerne med forslag til hva skolen kan gjøre for å tilrettelegge for ditt barn
 • Vurder å snakke med skolehelsetjenesten eller rådgiver for å få innspill på hvordan du kan støtte ditt barn, og på hvordan skolen kan tilrettelegge
 • Du kan også henvende deg direkte til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) der du bor selv, for at de skal kartlegge om ditt barn har behov for eller krav på særskilt tilrettelegging eller spesialundervisning
 • Hvis du ber skolen om å undersøke om ditt barn trenger tilrettelegging, har skolen plikt til å sette igang en kartlegging. Hvis de skal kontakte PPT skal du få informasjon om dette, og du skal bli bedt om samtykke før tiltak iverksettes. Både du og ditt barn skal få informasjon om hva PPT og skolen har kommet frem til og få uttale dere om dette

Tips til kontaktlærer

 • Legg til rette for at elevene kan si sin mening om og påvirke undervisningen
 • Har du elever som du tenker trenger litt ekstra tilrettelegging? Gi dem ekstra oppfølging, og hvis det går, ha jevnlig kontakt med foreldrene deres for å fortelle hvordan det går på skolen, høre hvordan det går hjemme, og få innspill til hva slags typer tilrettelegging som passer for hver enkelt elev

Tips til rektor

 • Sørg for å holde god oversikt over de elevene som trenger ekstra oppfølging, og gi foreldre og eleven god informasjon om hvordan skolen jobber med å tilrettelegge undervisningen. Foreldremøtene og foreldresamtalene er gode arenaer for å informere om dette.