FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Hva sier loven om FAU?

Last ned FUGs brosjyre om å være medlem i FAU

Tips til FAU

Lag en handlingsplan sammen med skolen

Lag en handlingsplan for et godt hjem-skole-samarbeid i samarbeid mellom skolen og utvalgene. Dette kan sette i gang et godt samarbeid mellom skolen og foreldreutvalgene, og det blir enklere å avklare forventninger.

Beskriv de ulike rollene til utvalgene, og beskriv foreldre-/klassekontaktenes rolle, slik at det blir tydelig hva som er deres rolle, og hva de kan forvente av skolen. Når planen er på plass, gå gjennom planen en gang i året for å tenke på om det er noe som må endres på.

Gode eksempler

Lag et årshjul

Lag et årshjul for de ulike utvalgene, der dere kan planlegge de faste aktivitetene som skal skje gjennom året. Da blir det lettere å følge opp og huske på det utvalget skal gjøre.

Oslo KFU,  har laget et forslag til hvordan et årshjul for FAU kan se ut

Dokumenter arbeidet deres

Dokumenter aktivitetene og hvordan dere jobber, så blir det lettere for nye foreldrerepresentanter å ta i bruk tidligere erfaringer og slippe å starte på nytt.

Del gjerne disse på en nettbasert tjeneste, men vær varsom med personopplysninger.

Lag vedtekter

Lag vedtekter for utvalgene, som beskriver hvordan dere velger representanter, hvor mange dere skal være, roller og for hvor lang tid medlemmene av utvalgene velges.

FAU velger leder, nestleder, sekretær og kasserer, men kan selv bestemme om de skal ha et styre.

Å ha et styre kan være en fordel fordi det gjør det lettere å fordele arbeidsoppgaver og ansvar.

Her får du tips til hvordan vedtekter for FAU kan se ut

Valg av medlemmer

Velg medlemmer for to år av gangen, med mulighet for overlapping mellom medlemmene. På denne måten sikrer dere kontinuitet i arbeidet.

Sørg for at skolens foreldre får informasjon

Sørg for at alle foreldre får informasjon om det som foregår i utvalget: 

Snakk med rektor og ledelsen

Avtal jevnlige møter med rektor og andre fra skolens ledelse, og inviter dem til å være med på en del av FAU-møtet.

Ta med elevene på råd

Inviter Elevrådet til å delta på FAU-møtet en gang i halvåret.

Elevrepresentanter og foreldrerepresentanter skal være i flertall iSkolemiljøutvalget (SMU), og skal også være representert i Samarbeidsutvalg, men ikke alltid i Driftsstyret .

Derfor er det lurt å invitere Elevrådet til å møte FAU, slik at man får snakket om felles interesser og hørt med elevene hvordan de opplever skolehverdagen. 

Hold orden på økonomien

FUG anbefaler at FAU registrerer seg som en forening i Brønnøysundregistreret, slik at penger håndteres på en skikkelig måte. Det er mange fordeler med dette, blant annet at FAU kan benytte ulike betalingsløsninger.

Les mer om hvordan du kan gå frem for å stifte en forening og lage en bankkonto.


 

Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget skal gi skolen råd i arbeidet med et godt skolemiljø og skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt og trygt skolemiljø.

Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Les om Skolemiljø: hva er det, hvordan skape og hva når det ikke fungerer?

Hva sier loven skolemiljøutvalg (SMU)?

Les Utdanningsdirektoratets veiledning om skolemiljøutvalg

Tips til SMU

Lag et årshjul

 • Lag et årshjul rundt utvalgets aktiviteter gjennom skoleåret
 • Sett opp møter for hele året på det første møtet på høsten og avtal en møteplan
 • I god tid før hvert møte i SMU, spør skolen om antallet skolemiljø-saker (fysisk og psykososialt skolemiljø), hva slags type saker det har vært, hvordan de er blitt håndtert og utfallet av sakene, hvor mange alvorlige saker har eventuelt blitt meldt til kommunen og hvor mange har blitt klagd inn til Fylkesmannen 
 • Sett av tid til å diskutere gjennomføring og resultater av Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen, og kom med forslag til tiltak dere mener skolen kan sette i gang for 1) å få flest mulig foreldre til å svare på Foreldreundersøkelsen, 2) sørge for at elevene forstår spørsmålene i Elevundersøkelsen, og 3) for å følge opp resultatene fra undersøkelsene

Fordel roller

 • Velg en leder, nestleder og sekretær og gi dem tydelige roller

Hva er viktig for SMU på deres skole?

Gi rom for innspill fra Elevrådet, FAU og skolen

 • Legg til rette for at Elevrådet og FAU kan få gi innspill på saker dere diskuterer i SMU. 
 • Vær tydelig og be skolen om svar på spørsmål og oppfølging fra møtene

Ta initiativ til samarbeid med skolen

 • Be om at skolen inkluderer SMU sin rolle i sin strategi eller handlingsplan for et godt skolemiljø

Finnes det ikke et SMU på deres skole?

Det er ganske vanlig at skoler ikke har etablert et skolemiljøutvalg, selv om dette er et lovpålagt organ. Hvis det ikke finnes et SMU på deres skole, må du spørre FAU og Samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS) om hvorfor dette ikke eksisterer og be om å få det etablert.

Dersom et SMU fremdeles ikke kommer på plass, kan man skrive et spørsmål til kommunen/skoleeier om hvorfor det ikke er etablert.


 

Samarbeidsutvalg (SU) / driftsstyre (DS)

Arbeidet i Samarbeidsutvalget (SU) og Driftsstyret (DS) er ofte organisert rundt skolens håndtering av tidsfrister gitt av kommunen for strategier, handlingsplaner, rapportering og økonomi.

Som foreldrerepresentant i SU/DS er du både en representant for foreldrene, og samtidig en viktig og selvstendig samarbeidspartner for skolen. I SU/DS er du med og legger viktige premisser for skolens drift og daglige arbeid.

Hva sier loven sier om SU/DS?

Last ned FUGs brosjyre om SU /DS

Tips til SU / DS

Rektor har nøkkelrolle

Rektor skal legge forholdene til rette slik at utvalget kan fungere og utvikle seg etter intensjonene

 • Rektor må sørge for informasjon til og fra alle parter og utvalg
 • Rektor kjenner skolens virksomhet og når ulike saker har frister osv, som er viktig for å lage en god års-/aktivitetsplan for samarbeidsutvalget. Når er fristen for innsending av skolens budsjett? Når må da samarbeidsutvalget og andre drøfte saken? Når bestemmes utviklingsområder for skolen? Når må råd og utvalg gi innspill?
 • Rektor har, i samarbeid med leder av SU, en sentral rolle i oppfølging av vedtak i samarbeidsutvalget og skal melde tilbake hvordan vedtakene er fulgt opp og hvilke konsekvenser de fikk

Lag et årshjul

Samarbeidsutvalgets møteplan bør inngå i en helhetlig plan for møter i FAU, elevrådsmøter, møter for de ulike ansattes grupper. Et årshjul sørger for at arbeidet i SU / DS blir godt organisert og skaper forutsigbarhet. Årshjulet bør inneholde:

 • møtedager gjennom året
 • tidspunkter for jevnlige møter mellom leder av SU og rektor
 • beskrivelse av oppgaver og aktiviteter gjennom året, inkludert milepæler og evaluering av aktivitetene
 • retningslinjer for informasjon til/fra SU / DS inkludert hvem som har ansvar

Mandat og vedtekter

Et klart mandat og vedtekter for SU /DS gir struktur i arbeidet. Disse sier noe om:

 • Hva skal SU / DS gjøre? Hvor stor innflytelse har det?
 • Rutiner for kontakt med FAU, Elevrådet, SMU, personalet, kommunen, politikere
 • Velg leder, nestleder og sekretær – kontinuitet to år av gangen, rullering, velge før sommerferien
 • Fordeling av ansvar mellom medlemmene
 • Rutiner for utsendelse av saksliste, forberedelser og vedtak, og hvordan vedtak skal gjøres

Opplæringsloven gir føringer for samarbeidet mellom foreldre og skolen. Her står det blant annet at kommunikasjon på møtene bør være preget av respekt, tillit, åpenhet, likeverdighet og dialog. 

SU / DS har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det er viktig å diskutere hvilke saker er aktuelle for ditt SU/DS. Er det de samme som i fjor? Skal de behandles på samme måte som i fjor? Er valg av saker realistisk? Alt dette kan få plass i mandat og vedtekter, årsplan og deretter i årshjulet. 

Gi god informasjon til andre

Medlemmene i SU / DS har et spesielt ansvar for å gjøre arbeidet kjent. Hvordan informasjon skal gis bør både legges inn i årshjul og rutiner, slik at informasjon gis på en enhetlig måte.

Fast informasjon fra SU /DS kan være

 • Skriv referat 
 • Send til råd og utvalg: FAU, skolemiljøutvalg (SMU) og elevrådet
 • Legg referat og annen viktig informasjon på nett. Legg også ut rutiner for hvordan melde saker og informasjon om taushetsplikt

Hvem og hvordan melde saker til SU / DS

Alle kan melde saker til SU /DS: FAU, elevrådet, ansatte, medlemmene selv eller enkeltforeldre

Når en sak skal meldes 

 • Gjør det skriftlig gjennom e-post eller brev
 • Si hva saken gjelder, vær så konkret som mulig
 • Si hvordan saken bør håndteres: Lag et forslag til vedtak eller foreslå tiltak
 • Si hvordan for eksempel ansatte, foreldre, elever skal informeres/ involveres i for- og etterkant

Lag en årsmelding

En årsmelding gir arbeidet i SU /DS kontinuitet. Det betyr at både nye medlemmer og kommunen kan vite hvordan skolen drives og hvordan arbeidet fungerer. Årsmeldingen bør si noe om:

 • hvilke saker som har blitt behandlet
 • mandat, vedtekter og medlemmer
 • hvordan arbeidet har vært
 • hva man har fått til og hva skolen bør jobbe videre med

Lag en mappe til hvert medlem

FUG anbefaler at medlemmene får tilgang på informasjon om:

 • Opplæringsloven med forskrifter
 • Skolens virksomhetsplan, utviklingsplan, evt andre aktuelle plandokumenter
 • Regler om taushetsplikt
 • Sentrale og lokale retningslinjer og rutiner for rådsorganene
 • Organisering av opplæringen ved skolen
 • Skolens ordensreglement
 • Navn og adresser, telefonnumrene til lederne/medlemmer i råd og utvalg
 • Liste over klassekontakter 
 • Innkallinger, sakspapirer og referater

Kommunen skal gi medlemmene opplæring

Det er kommunen sitt ansvar at SU /DS fungerer. De skal gi opplæring til medlemmene og kan gi føringer for hvordan det skal drives.

FUG foreslår at kommunen arrangere en samling for SU /DS en gang i året for å gi ny informasjon som kan være nyttig i arbeidet, be om tilbakemeldinger fra medlemmer og for å invitere til erfaringsutveksling. Kommunen kan også vurdere å lage en kurspakke for nye medlemmer, slik at de får det beste utgangspunktet for å gjøre en god jobb.

Kommunen bør også vurdere å lage felles retningslinjer 


 

Kommunale foreldreutvalg (KFU)

I mange kommuner finnes det kommunale foreldreutvalg (KFU) som representerer alle FAU-ene i en kommune. KFU-ene er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt.

De kommunale foreldreutvalgene driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i sin kommune, og mange har en god dialog med skoleeier.

Last ned FUGs brosjyre om arbeid i KFU

Tips til KFU

Organisering av arbeidet i KFU

 • Kontinuitet i arbeidet med KFU er viktig. Derfor er det lurt å finne medlemmer som har lyst til å engasjere seg over lengre tid, og som har engasjement for flere saker. 
 • Det er også lurt å konsentrere arbeidet rundt et begrenset antall saker hvert år, for å oppnå best mulig resultater for så mange foreldre og elever som mulig, men uten at medlemmene blir "utbrent". 
 • Inviter inn private skoler i KFU også, slik at dere står sterkere rundt sakene deres.

Årsmøte

 • Arranger et årsmøte for alle FAU-ene i kommunen. Her kan man
  • Velge medlemmer og styre
  • Avklare oppgaver
  • Sette opp budsjett
  • Bestemme hvilke saker KFU skal jobbe med i det kommende året

Styre

 • Lag en valgordning som gjør at dere kan finne gode medlemmer til KFU
 • Velg medlemmer og styremedlemmer for to år av gangen
 • Forsøk å få en god representasjon fra kommunen i styret
 • Lag en møteplan for styret og sett diskuter vedtektene og årsplanen for KFU

Hjelp og gi opplæring til skolenes FAUer

 • Lag og oppdater en liste over FAU-ledere ved hver enkelt skole, slik at det er enkelt å sende informasjon og be om innspill
 • Gi god informasjon til FAU-ene: 
  • Om aktuelle saker fra kommunen
  • Om møter KFU har hatt med kommuneadministrasjonen
  • På e-post eller nettsider
 • Støtt opp om FAU-enes saker, om nødvendig på kommunalt nivå
 • Gi opplæring til FAU-medlemmer og klassekontakter
  • Gjennom jevnlige kurs for nye medlemmer
  • Gjennom jevnlige samlinger
 • Oppfordre til erfaringsutveksling og deling av tips og råd - gi hverandre gode eksempler som viser at FAU-arbeidet nytter!
 • Arranger tema-møter som er åpne for alle foreldrerepresentanter fra kommunen

Samarbeid med skoleadministrasjon og politikere

KFU har en viktig rolle i å samle innspill fra foreldrene og gjøre foreldrestemmen hørt i utviklingen av planer og politikk på kommunalt nivå.

 • Forsøk å få talerett i de foraene hvor skolepolitiske saker diskuteres. Da får man tilsendt sakspapirer og kan holde seg oppdatert
 • Søk innspill fra FAUene og la foreldrestemmen bli hørt i skolepolitiske saker
 • Gi råd inn i skolepolitikken og forsøk å være en konstruktiv samarbeidspartner for administrasjon og politikere
 • Be om å få delta på rektormøter (skoleledermøter) for å informere om hvorfor foreldrestemmen er viktig og om hva foreldrene kan bidra med

Samarbeid med andre lokale organisasjoner og foreldreorganisasjoner

Det kan være lurt å samarbeide med lokale organisasjoner der foreldrestemmen er viktig. Slik kan man jobbe strategisk for å oppnå endringer som er viktige for barna i kommunens skoler. 

Hvilke organisasjoner man vil samarbeide med vil avhenge av lokale forhold.

Det er også lurt å samarbeide med andre KFUer i fylket/regionen og med FUG sentralt.

Bruk media

Bruk av media kan gi KFUs saker større synlighet og bedre effekt enn skriv og møter med administrasjon eller politikere.

Bruk av media er også effektivt for å gi alle foreldre informasjon om hva som skjer.

Man bør imidlertid være bevisst på hvordan sakene fokuseres. Ensidig negativ vinkling på det en tar opp, kan i det lange løp føre til at KFU mister troverdighet og innflytelse.