Skolestart

De aller fleste ungdommer kan synes det er litt skummelt å skulle gå fra ungdomsskole til videregående skole. Plutselig er de neste voksne, de må ta enda større ansvar for seg selv, og mange kjenner ingen på den nye skolen

Derfor er det viktig å prøve å gjøre overgangene så gode som mulig. Skolene må samarbeide, og foreldrene må ta ansvar for å være aktivt med i prosessen, slik at de kan hjelpe til med å forberede ungdommene på overgangen til videregående skole. Da blir overgangen bedre.

Se en film til ungdommer fra Utdanning.no om overgangen mellom ungdomsskolen og videregående

Tips til ungdomsskoler og videregående skoler

Et godt samarbeid mellom skolene i nærmiljøet, med besøksdager, informasjonsmøter med elevene og foreldrene der det er tid til å få svar på spørsmål, er viktig. Kanskje kan elever som allerede går på den videregående skolen, være med på å svare på spørsmål og ønske nye elever velkommen?

Tips til videregående skoler

 • Hvis dere har besøksdager, der nye elever kan komme på besøk - lag morsomme aktiviteter der elevene kan bli litt kjent, og fortell dem og foreldrene hvordan skolen jobber for å skape et godt læringsmiljø
 • På det første foreldremøtet i Vg1 - fortell foreldrene hvor viktige de er, og gi dem konkrete råd om hvordan de kan hjelpe sine barn
 • Involver elevrådet i å lage fadderordninger eller la dem selv foreslå aktiviteter for de nye elevene
 • Prøv å fange opp de erfaringene og kunnskapen som elevene tar med seg fra ungdomsskolen, og bygg videre på dem
 • Sett av god tid både i starten og gjennom skoleåret til å gjøre elevene trygge på hverandre og på læreren
 • Hjelp elevene til å bli kjent med hverandre og kjent med skolen gjennom aktiviteter
 • Hjelp foreldrene til å bli kjent med hverandre og kjent med skolen gjennom:
  • Foreldremøter
  • Foreldreskole
  • Legg til rette for deling av kontaktinformasjon
 • Ta elevene med på råd og la dem være med på å skape sitt eget klassemiljø fra første dag
 • Inviter foreldrene med i aktiviteter. De kan gjerne være med på å planlegge foreldremøter sammen med lærerne
 • Spør foreldrene om hvordan de opplevde skolestarten for deres barn, og be om råd om hvordan dere kan gjøre det enda bedre
 • Forstår alle foreldrene norsk tale, eller er det bruk for tolk?

Til ungdommskolen

 • Ta kontakt med de videregående skolene i nærmiljøet og avtal besøksdager, foreldremøter og snakk eventuelt om fadderordninger osv som kan gjøre overgangen god for elevene
 • Snakk om overgangen i klassen for å lufte bekymringer og hjelp elevene å finne gode løsninger som de kan bruke for å gjøre det lettere for seg selv og hverandre
 • Snakk om overgangen i elevsamtaler, sånn at du kan støtte eleven best mulig
 • Hjelp eleven til å si noe om hva som er deres styrker, som de kan ta med seg videre

Skoleeier/kommune

 • Lag overordnede planer og rutiner for å ivareta en god overgang mellom ungdomsskole og videregående, sjekk at planene følges
 • Snakk med skolene om overgang og godt læringsmiljø, og jobb for å motivere dem for å jobbe grundig med dette
 • Gi skolene tid og rom til å lage gode klassemiljøer og til å involvere elevene aktivt i klassen. Hvis skolemiljøet er godt og elevene føler seg trygge, lærer de bedre

Tips til foreldre

 • Ungdommene kan både grue og glede seg til å begynne på videregående skole. Snakk med dem om skolestartenen, da kan hun forberede seg på overgangen
 • Du har rett til å få gi ditt samtykke til den informasjonen ungdomsskolen eventuelt skal gi til den videregående skolen
 • Når ditt barn har begynt på videregående skole, er det viktig å fortsette å spørre om hvordan dagene har vært
 • Hvis ditt barn har spesielle behov, snakk med skolen om dette så tidlig som mulig før skolestart, slik at de kan legge til rette for en god skolestart
 • Ta initiativ til å snakke med kontaktlærer
 • Delta på sosiale aktiviteter sammen med de andre foreldrene og barna
 • Ta gjerne initiativ til aktiviteter med de andre foreldrene eller start et foreldreråd

Husk at et godt hjem-skole-samarbeid er like viktig på videregående som i grunnskolen - selv om det ikke er lovpålagt!

Tips til foreldrene

 • Les om den nye skolen på nettet sammen med ditt barn. Les om hvordan skolehverdagen ser ut, hvordan de jobber med skolemiljø, om skolehelsetjenesten osv.
 • Har du spørsmål til skolen – skriv en e-post!
 • Har ditt barn behov for spesiell tilrettelegging eller spesialundervisning? Snakk med begge skolene om dette i god tid før overgangen, sånn at overgangen blir best mulig, og den nye skolen kan legge til rette for ditt barn så godt som mulig. Les om spesialundervisning
 • I oppstartsfasen på ny skole: 
  • Ta kontakt med kontaktlæreren for å skape et godt samarbeid
  • Spør barna om skolehverdagen – gjør det til en del av hverdagspraten
  • Delta på sosiale arrangementer og foreldremøter sammen med andre foreldre og meld deg til å hjelpe til å arrangere
  • Engasjer deg som foreldre-/klassekontakt eller foreldrerepresentant i FAU – sånn kan du være med å påvirke barnas skolehverdag

Gode eksempler:

Noen kommuner og skoler har laget gode overgangsordninger. Vi deler noen av disse med dere.

 

Overgang for elever med særskilte behov eller trenger spesialundervisning