Denne plikten (barnehageloven § 2A, opplæringsloven § 13-5 og friskoleloven § 5-5) er en gjensidig plikt. Det er skoleeieren som har hovedansvaret for samarbeidet. Skoleeieren skal utarbeide en plan for overgangen fra barnehage til skole.

Det er viktig å involvere foreldrene i dette arbeidet. Vi anbefaler at skoleeieren tar skolene og barnehagene med på råd om overganger og et godt læringsmiljø og jobber for å motivere dem til å jobbe godt med dette og involverer foreldrene gjennom for eksempel kommunale foreldreutvalg eller FAU.

Vi anbefaler også at skoleeieren gir skolene tid og rom til å lage gode klassemiljøer allerede fra starten av, og til å involvere elevene aktivt i dette. Hvis skolemiljøet er godt og barna føler seg trygge, lærer de bedre.

Trygge overganger er viktig for barn og ungdommer

Trygge overganger mellom barnehage og skole, og videre fra barnetrinn til ungdomstrinn og til videregående skole er veldig viktig for barna. 

Tips og råd om hvordan skape trygge overganger