Utviklingssamtalen/konferansetimen er en samtale som skal være planlagt og strukturert (forskrift til opplæringsloven § 20-3 første ledd). Hvis det er hensiktsmessig, kan andre lærere også delta i samtalen, for eksempel hvis en elev har utfordringer i et fag hvor kontaktlærer ikke er faglærer.

Tema for samtalen skal være hvordan eleven gjør det i de ulike fagene, hvordan eleven arbeider på skolen og hjemme, elevens sosiale utvikling, respekt for medmennesker og andre temaer fra opplæringslovens formålsparagraf.

Samtalen skal gjøre det klart hvordan skolen og foreldrene skal samarbeide, og den skal munne ut i en oppsummering der eleven, læreren og foreldrene blir enige om hva det særlig skal legges vekt på i det videre arbeidet.

Eleven kan gjerne være med på disse samtalene, og fra og med det året han fyller 12 år, har han rett til å delta. Da kan denne samtalen også brukes til å gi eleven underveisvurdering. Utviklingssamtalen/konferansetimen kan også sees i sammenheng med elevsamtalen som kontaktlæreren har med hver enkelt elev to ganger i året.

Når skal vi møtes?

Skolen, som regel kontaktlærer, har ansvaret for å kalle inn til møte, og både skolen og foreldrene må tilpasse seg for å få avtalt et tidspunkt som passer. Skolen kan ikke uten videre fastsette og fastholde et tidspunkt som ikke passer med en elevs foreldre.

Når på året?

Samtalen bør gjennomføres etter at læreren har rukket å bli kjent med eleven, men mens eleven og foreldrene fortsatt har mulighet for å følge opp det man blir enige om i samtalen, før semesteret er over. I praksis betyr dette gjerne oktober/november for høstsemesteret og februar/mars for vårsemesteret.

Det må settes av nok tid, gjerne 30 minutter eller mer. Hensikten er å sikre god dialog, og da må man ha tid nok. Det er mange temaer som skal berøres. Dersom det er for knapt med tid, går det an å avtale tid for ny samtale.

Hvor skal vi møtes?

Som regel møtes man på skolen. Dersom det er helt spesielle grunner til at foresatte eller eleven ikke ønsker å møte lærerne på skolen, kan man foreslå et annet møtested, enten hjemme eller ute av huset.

Forberedelser

Kontaktlæreren har ansvaret for at samtalen er strukturert og forberedt fra skolens side. Når foreldrene og eleven også har forberedt seg, får alle mer ut av samtalen.

Spør læreren om hun har noen punkter som dere kan snakke dere gjennom hjemme noen dager før samtalen. Hvis det er noe spesielt dere ønsker å ta opp, er det fint om dere gir beskjed om det til kontaktlæreren en god stund på forhånd.

Kan jeg ha med meg noen på møter med skolen?

Ja, du har rett til å ha med noen til i samtaler med skolen, også utviklingssamtaler. Alle som er over 18 år kan være med som bisitter, og alle som er med i samtalen har taushetsplikt.

En representant fra FAU kan også være med, dersom han synes det er greit å involvere seg i en enkeltsak.

Delt foreldreansvar eller eneforeldreansvar

Når foreldrene har felles foreldreansvar, kan begge møte på utviklingssamtale/konferansetimen.

Når foreldrene ikke bor sammen, men har delt foreldreansvar, har begge rett til lik informasjon om barnet og kan møte på utviklingssamtale/konferansetime. Foreldrene kan ikke kreve at det avholdes to separate utviklingssamtaler. Hvis de ikke vil gå sammen, kan de avtale seg imellom å gå på hver sin utviklingssamtale/konferansetime. Skolen har ikke plikt til å sende notater fra samtalen med den ene forelderen til den andre forelderen.

Hvis den ene av foreldrene har foreldreansvaret alene, kan ikke den andre kreve å bli innkalt til eller å få delta i utviklingssamtalene. Skolen kan også bestemme at foreldre uten foreldreansvar ikke skal ha adgang til foreldremøter, eller at de bare skal ha slik adgang hvis den som har foreldreansvaret, samtykker.

Les om foreldres rett på informasjon

Les om taushetsplikt

Tips til kontaktlærer

 • Bruk gjerne et skjema som strukturerer samtalen og som gjør det lett for eleven og foreldrene å forberede seg til samtalen
 • Sett av god tid og bruk tid til å gjøre deg kjent med foreldrene
 • Undersøk om det er behov for tolk
 • Vurder om det i spesielle tilfeller kan være behov for å møte foreldrene et annet sted enn på skolen, hjemme eller et annet sted
 • Fortell om hvordan du jobber med fag, læringsmiljø og trivsel og be foreldrene om innspill
 • Når dere skal snakke om elevens utvikling, snakk først om hva eleven er god til, både faglig og sosialt, og deretter hva eleven, foreldrene og skolen kan gjøre for at eleven skal få det/bli enda bedre.

Tips til skolen

 • Benytt gjerne et skjema som strukturerer samtalen og som gjør det lett for eleven og foreldrene å forberede seg til samtalen
 • Legg til rette for at lærerne kan bruke god tid på samtalene og at både eleven og de foresatte føler seg trygge
 • Tilby tolk der det er nødvendig
 • Sett av god tid til utviklingssamtaler/konferansetimer slik at lærerne har tid til å gjøre seg kjent med foreldrene
 • Vurder om det i spesielle tilfeller kan være behov for å møte foreldrene et annet sted enn på skolen, hjemme eller et annet sted