Dette var bare to eksempler, men dette skjer hele tiden. De fleste ungene gruer seg til å gå på skolen, og noen har begynt å sove dårlig om natten. Vi har tatt det opp med læreren, men hun bare blåser av det og sier det ikke er vondt ment. Vi prøver å forklare at ungene er sårbare i denne alderen og de opplever det sårende. Vi har også tatt det opp med rektor, men han støtter læreren og sier hun er en dyktig lærer. Hva gjør vi?

Svar:

Dette høres ille ut. Det står i opplæringslova § 9 A at elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det virker ikke som deres skole jobber for dette. Fravær av mobbing er ikke nok, skolen skal også aktivt arbeide for å skape et positivt skolemiljø. Slik dere beskriver situasjonen, er det brudd på opplæringslova kapittel 9-A.

Det er spesielt alvorlig hvis en voksen på skolen utsetter en elev eller flere elever for krenkelser. Da skal rektor varsles med en gang. Disse sakene skal håndteres spesielt raskt, men det må også gjøres grundige undersøkelser. Rektor skal varsle kommunen. Hvis det er noen i skoleledelsen som står bak krenkelsene, skal den som får mistanken, varsle direkte til kommunen.

Les mer om dette  i Utdanningsdirektorates regelverk

Forskning viser at en god relasjon mellom læreren og elevene er en helt avgjørende faktor for at eleven skal lære. Det er også forskning som bekrefter at et godt miljø og samhold i klassen er viktig for trivsel og læring. Med en slik lærer som den du beskriver, borger ikke det for godt arbeid med et trygt og godt klassemiljø der alle kan trives og lære. Dette er både lærerens og rektors ansvar.

Ut fra den beskrivelsen dere gir, så  vil vi anbefale å sende en formell klage til rektor. Jo mer konkrete dere kan være med hva som er sagt og gjort og når det skjedde, jo bedre er det. Det er rektor som har ansvaret for å sørge for at mobbing ikke skjer på skolen.

Når en voksen på skolen får vite at et barn ikke har det bra på skolen, skal skolen reagere innen fem dager. Deretter kan dere klage til Fylkesmannen. Les mer om dette

Ingen barn skal ha det slik som dere beskriver, så dette er viktig at det blir satt en stopper for.