Gjennom disse underveisvurderingene skal elevene få bli kjent med hva som er målet for opplæringen, og hva man legger vekt på i vurderingene, både når det gjelder deres egen kompetanse i forhold til kompetansemålene i fagene, og orden og atferd.

Eleven og foreldrene til ikke-myndige elever skal varsles i god tid, dersom det er fare for at en elev ikke består et fag eller står i fare for å få nokså godt eller lite godt i orden og atferd. Høyt fravær kan være en av faktorene.

Hva sier loven om vurderinger?

Alle elever har rett til individuell vurdering, både underveis og på slutten av hvert skoleår (forskrift til opplæringsloven kapittel 3). Vurderingene kan være skriftlige eller muntlige. Elevene skal få informasjon om hva som er målet for opplæringen, og hva man legger vekt på i vurderingene når det gjelder kompetanse og orden og atferd. Eleven skal vite hvordan han kan gjøre det enda bedre og læreren skal også vurdere om eleven lærer nok i timene. 

Elevene skal få mulighet til å vurdere selv hva og hvordan de lærer, for å få bli bevisste på sin egen læring. De skal delta aktivt i vurderingen av sitt eget arbeid, sin egen kompetanse og den faglige og sosiale utviklingen sin. 

Minst en gang i halvåret skal kontaktlæreren gjennomføre en samtale med eleven om kompetansemålene og hva som skal til for å få mest mulig utbytte av undervisningen. Ofte vil disse være knyttet til fastsettelse av karakterer. Eleven skal få vite i god tid om det er fare for ikke å bestå de ulike fagene eller for å få nedsatt karakter i orden og atferd.

Foreldre med elever som er under 18 år, skal delta på en foreldresamtale høsten i Vg1 og Vg2 for å kunne følge opp sitt barn. Les om foreldresamtalen

Tema for elevsamtalen og foreldresamtalen

Vurderingene kan gjøres både muntlig og skriftlig, blant annet gjennom elevsamtalen. Læreren skal vurdere om eleven har fått god nok utbytte av opplæringen, og skal gi eleven veiledning om hvordan han kan utvikle kompetansen sin, og få tilbakemelding på orden og atferd.

Elevene skal få mulighet til å gjøre en egenvurdering og reflektere rundt og bli bevisste på sin egen læring. De skal delta aktivt i vurderingen av sitt eget arbeid, sin egen kompetanse og den faglige og sosiale utviklingen sin.

Vurdering er som regel et tema for foreldresamtalen som kontaktlæreren kaller inn til på høsten i Vg1 og Vg2. Her deltar eleven, foreldrene og kontaktlæreren, og noen ganger faglærere.

Er du usikker på om barnet ditt får godt nok utbytte av opplæringen? Ikke vent til foreldresamtalen, men ta kontakt med kontaktlæreren og be om et møte.

Karakterer i fag

På videregående skole skal karakterer i fag gis med tall (forskrift til opplæringsloven § 3-4). Fra og med karakteren 2, har eleven bestått et fag. Hvis en elev har standpunktkarakteren 1 i et fag, men får 2 på eksamen, har han likevel bestått faget, men ikke hvis eksamen er tverrfaglig.

Standpunktkarakterer gir informasjon om kompetansen til eleven når de er ferdig med et fag. Karakterene føres på vitnemålet og kan ha betydning for opptak til videregående skole/opplæring (forskrift til opplæringsloven § 3-3).

Underveisvurdering er også en del av grunnlaget for standpunktkarakteren (forskrift til opplæringsloven § 3-16).

Elevombudet har laget god informasjon om dette til elever i videregåene skole

Orden og atferd

Skolens regler for orden og atferd finnes som regel i ordensreglementet til skolen.

Orden og atferd omfatter mange forskjellige ting (forskrift til opplæringsloven § 3-5):

  • Møter eleven forberedt til undervisningen?
  • Hvordan er elevens arbeidsvaner og innsats?
  • Er eleven punktlig?
  • Følger han opp arbeid som skal gjøres, og har han med seg læremidler og utstyr som behøves?
  • Hvordan oppfører eleven seg mot medelever, lærere og andre ansatte?
  • Viser han omtanke og respekt for andre?

Vurderingen i orden og atferd skal holdes utenfor vurderingen i andre fag, og det skal tas hensyn til elevens forutsetninger.

Enkelthendelser skal normalt ikke være det viktige, med mindre en hendelse er svært grov eller alvorlig. Fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller atferd.

Det å være tilstede i undervisningen er også viktig for å kunne gi karakter i fagene man har på skolen. 

Fritak for vurdering med karakter

Alle elever har rett til vurdering, men noen har krav på fritak for vurdering med karakter dersom de ønsker det. De må i så fall søke skolen om det (forskrift til opplæringsloven kapittel 4).

Dette gjelder i fagene kroppsøving og sidemål. 

Hvis du søker om fritak for karakter i kroppsøving må du legge frem legeerklæring. 

Elever kan søke om fritak for karakter i sidemål hvis de har tatt ungdsomsskole eller deler av videregående skole i utlandet, har hatt særskilt språkopplæring eller det er andre utfordringer, som dysleksi. I dette tilfellet må elevene legge frem bevis på sakkyndig vurdering.

Dette gjelder også elever som har spesialundervisning, dersom de selv ønsker det.

Krav på vitnemål

Eleven har rett til vitnemål selv om han ikke har bestått i alle fag. Vitnemålet er et enkeltvedtak og kan derfor klages på. Det er ti dagers frist på å klage på standpunktkarakteren, og klagen behandles av Fylkesmannen. 

Les om hvordan du kan klage hos Elevombudet

Hva er førstegangsvitnemål?

Elever som består videregående skole på vanlig tid, og som dermed får generell studiekompetanse, får et førstegangsvitnemål.

Det er en rekke tilfeller som gjør at elever kan få førstegangsvitnemål. Les mer om dette hos Utdanningsdirektoratet