Gjennom disse underveisvurderingene skal elevene få bli kjent med hva som er målet for opplæringen, og hva man legger vekt på i vurderingene, både når det gjelder elevens egen kompetanse i forhold til kompetansemålene i fagene og orden og atferd.

 

Hva sier loven?

Alle elever har rett til individuell vurdering, både underveis og på slutten av hvert skoleår (forskrift til opplæringsloven § 3-11). Vurderingene kan være skriftlige eller muntlige. Elevene skal få informasjon om hva som er målet for opplæringen, og hva man legger vekt på i vurderingene når det gjelder kompetanse og orden og atferd. Eleven skal også vite hvordan han kan gjøre det enda bedre. Læreren skal også vurdere om eleven lærer nok i timene. 

Elevene skal få mulighet til å vurdere selv hva og hvordan de lærer, for å få bli bevisste på sin egen læring. De skal delta aktivt i vurderingen av sitt eget arbeid, sin egen kompetanse og den faglige og sosiale utviklingen sin. 

Minst en gang i halvåret skal kontaktlæreren gjennomføre en samtale med eleven om kompetansemålene og hva som skal til for å få mest mulig utbytte av undervisningen. For elever på 8.–10. trinn er samtalen ofte knyttet til fastsettelse av karakterer.

Les om utviklingssamtalen/konferansetimen

Tema for elevsamtalen og utviklingssamtalen

Vurderingene kan gjøres både muntlig og skriftlig, blant annet gjennom elevsamtalen. Læreren skal vurdere om eleven har fått god nok utbytte av opplæringen, og skal gi eleven veiledning om hvordan han kan utvikle kompetansen sin. Fra og med 8. trinn får elevene karakterer i fag, orden og atferd.

Elevene skal få mulighet til å gjøre en egenvurdering og reflektere rundt og bli bevisste på sin egen læring. De skal delta aktivt i vurderingen av sitt eget arbeid, sin egen kompetanse og den faglige og sosiale utviklingen sin.

Vurdering er som regel et tema for konferansetimen/utviklingssamtalen som kontaktlæreren kaller inn til to ganger i året. Her deltar foreldrene og kontaktlæreren, og gjerne også eleven selv. Elever som har fylt 12 år, har rett til å være med på samtalen.

Er du usikker på om barnet ditt får godt nok utbytte av opplæringen? Ikke vent til utviklingssamtalen, men ta kontakt med kontaktlæreren og be om et møte.

8.–10. trinn

Eleven skal få mulighet til å jobbe mot å få karakter og mot å få forbedre seg. Derfor skal eleven og foreldrene få skriftlig varsel i god tid hvis det er fare for at eleven ikke kan få karakterer i ett eller flere fag, eller hvis det er fare for at han får Ng (nokså god) eller Lg (lite god) i orden og atferd (forskrift til opplæringsloven § 3-7). Disse vurderingene blir en del av grunnlaget for standpunktkarakteren.

Skolen bruker flere prøver for å kunne vurdere hvordan elevenes kompetanse utvikler seg.

Les om hvordan skolen kartlegger elevenes kompetanse

Karakterer i fag

Fra og med 8. trinn får elevene karakterer i fag, orden og atferd. Mange elever avslutter fag etter 8., 9. eller 10. trinn som de får standpunktkarakterer i.

Det er opp til skolen hvordan de vil gjøre det. Standpunktkarakterer gir informasjon om kompetansen til eleven når de er ferdig med et fag. Karakterene føres på vitnemålet og kan ha betydning for opptak til videregående skole/opplæring (forskrift til opplæringsloven § 3-3).

Underveisvurdering er også en del av grunnlaget for standpunktkarakteren (forskrift til opplæringsloven § 3-16).

Orden og atferd

Skolens regler for orden og atferd finnes som regel i ordensreglementet til skolen.

Orden og atferd omfatter mange forskjellige ting (forskrift til opplæringsloven § 3-5):

  • Møter eleven forberedt til undervisningen?
  • Hvordan er elevens arbeidsvaner og innsats?
  • Er eleven punktlig?
  • Følger han opp arbeid som skal gjøres, og har han med seg læremidler og utstyr som behøves?
  • Hvordan oppfører eleven seg mot medelever, lærere og andre ansatte?
  • Viser han omtanke og respekt for andre?

På 1.–7. trinn får elevene en vurdering i orden og atferd. Fra 8. trinn får elevene karakter i orden og atferd, og etter 10. trinn får de standpunktkarakter i orden og atferd (forskrift til opplæringsloven § 3-6.)​

Vurderingen i orden og atferd skal holdes utenfor vurderingen i andre fag, og det skal tas hensyn til elevens alder og forutsetninger.

Enkelthendelser skal normalt ikke være det viktige, med mindre en hendelse er svært grov eller alvorlig. Fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller atferd.

Fritak for vurdering med karakter

Alle elever har rett til vurdering, men noen har krav på fritak for vurdering med karakter dersom de ønsker det. De må i så fall søke skolen om det (forskrift til opplæringsloven kapittel 4).

Dette kan gjelde følgende elever:

  • Elever med individuell opplæringsplan (IOP). Det er foreldrene som velger hvilke fag eleven ikke skal ha karakter i. Skolen skal gi foreldrene og eleven informasjon om hva det innebærer ikke å få karakter
  • Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge, og som starter undervisningen i Norge i siste halvdel av skoleåret. Det er foreldrene som avgjør om eleven skal ha karakter. Elevene skal likevel ha underveisvurdering og halvårsvurdering
  • Elever som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (opplæringsloven § 2-8), der eleven får hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud

Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan gis til en rekke elever (forskrift til opplæringsloven § 3-22), og fritak for vurdering med karakter i kroppsøving kan gis til elever som har fått tilrettelagt undervisning som ikke kan vurderes med karakter. I disse tilfellene fatter skolen enkeltvedtak, og elevene skal likevel ha halvårsvurdering og vurdering uten karakter.

Vi anbefaler at elever og foreldre snakker med rådgiver på skolen om konsekvensene av å søke fritak med karakter i de ulike fagene, før de søker om fritak.
 

Krav på vitnemål

Eleven har rett til vitnemål selv om han ikke har bestått i alle fag. Vitnemålet er et enkeltvedtak og kan derfor klages på. Det er ti dagers frist på å klage på standpunktkarakteren, og klagen behandles av Fylkesmannen.