Elever har rett til veiledning når de skal velge utdanning og yrke. Elevene kan få hjelp til å finne ut hva de vil, kan og interesserer seg for. Gjennom økt bevissthet om hva de er gode på, kan de få øye på hvilke muligheter de har, og få hjelp til å finne ut hvilke utdanninger eller jobber de kan søke på.

På videregående skole skal rådgivning legges opp som en prosess, og være et samarbeid mellom ulike instanser på skolen, og gjerne også med andre samarbeidspartnere, og det er en fordel om også foresatte blir involvert i dette.

Retten til utdannings- og yrkesrådgivning gir eleven rett til:

  • rådgivning og veiledning knyttet til valg av høyere utdanning
  • oppdatert informasjon om utdanningsmuligheter i Norge og andre land
  • oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet
  • opplæring i finne og orientere seg i informasjon og verktøy 
  • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
  • opplæring og veiledning om jobbsøk og andre søknadsprosedyrer

Utdanning.no er en nyttig kilde til informasjon om utdannings- og karriereveier

Oppfølgingstjenesten i videregående opplæring

Fylkeskommunen har også et ansvar for de som i utgangspunktet har rett på videregående opplæring, men som

  • ikke har søkt eller tatt imot elev- eller lærlingeplass
  • avbryter opplæring de har startet på
  • ikke er i arbeid
  • har tapt retten til videregående opplæring på grunn av vedtak om bortvisning (opplæringsloven § 3-8) eller der det gjort vedtak om å heve kontrakten om lærlingeplass eller opplæring med eleven

Formålet med oppfølgingstjenesten (forskrift til opplæringsloven, kapittel 13) er å sørge for at alle ungdommer får tilbod om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak, eller en kombinasjon som gjør at ungdommen kan få studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring. Dette kan bidra til å hindre frafall i videregående skole.

Gjennom oppfølgingstjenesten får Fylkeskommunen oversikt over alle i målgruppen og aktuelle tilbud til dem. De tar kontakt med hver enkelt av dem for å følge opp. De skal gi skriftlig informasjon til alle i målgruppen og foreldre til elever som ikke er myndige om deres rettigheter. Alle i målgruppen skal få et tilbud, gjerne sammen med andre aktører, og ugndommene skal følges opp gjennom samtale.

Oppfølgingstjenesten skal sikre samarbeid på tvers mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser med ansvar for målgruppen. Dette kan være grunnskolene og de vidaregående skolene, PPT-tjeneste, fylkeskommunen, NAV og helse- og sosialtjenestene.

Oppfølgingstjenesten kan også gi yrkes- og karriereveiledning.